Διδακτορικές Σπουδές

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δ.Π.Θ. βάσει των διατάξεων περί διδακτορικών διατριβών που περιγράφονται στο άρθρο 9 του Ν. 3685/2008 και του σχεδίου Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ., όπως διαμορφώθηκε και εγκρίθηκε στην αριθμ. 87/1-7-2010 συνεδρίαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Δ.Π.Θ., χορηγεί Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) στα γνωστικά αντικείμενα των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εργαστηρίων του Τμήματος.

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών

Κατασκευαστής ιστοσελίδας: Γεώργιος Μπρούφας © 2016, SPSEA