Συντονιστής : I. Τοκατλίδης

Τύπος: Επιλογής / Υποχρεωτικό

Εξάμηνο: 20

ECTS: 7.5

Διδάσκοντες: I. Τοκατλίδης

 

Αντικείμενο Μαθήματος

Το μάθημα επικεντρώνεται στον επίκτητο ή/και γενετικό ανταγωνισμό μεταξύ των φυτών της καλλιέργειας (intra-crop competition), ως παράγοντα που επηρεάζει τα αγροτικά συστήματα με προεκτάσεις στη βελτίωση. Δίνεται η έννοια του intra-crop ανταγωνισμού, οι πηγές ανταγωνισμού στα διάφορα αγροτικά συστήματα (intra- και inter-species competition), και οι επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα αξιοποίησης των πόρων και στην σταθερότητα σε εντατικά και εκτατικά (low-input) αγροτικά συστήματα. Μελετάται η αλληλεπίδραση της παραγωγικής και ανταγωνιστικής ικανότητας των γενοτύπων και η επίδραση του ενδο-ειδικού ανταγωνισμού (intraspecies) ανταγωνισμού στην αποτελεσματικότητα επιλογής. Αναπτύσσονται στρατηγικές για βελτίωση στοχευμένη στα διάφορα αγροτικά συστήματα, βελτίωση για προσαρμογή σε αβιοτικές και βιοτικές καταπονήσεις, βελτίωση για πλαστικότητα σε περιβάλλοντα που παραλλάσσουν. Επίσης μελετώνται τεχνικές για την προστασία, αξιολόγηση και αξιοποίηση της γενετικής παραλλακτικότητας των παραδοσιακά καλλιεργούμενων ποικιλιών, και τη βελτίωση για τη ‘διατήρηση’ ποικιλιών (conservation breeding of elite varieties). Τέλος αναπτύσσεται η προσέγγιση της βελτίωσης για ελεύθερα επικονιαζόμενες ποικιλίες σε σταυρογονιμοποιούμενα είδη .

 

Μαθήματα 

Κατεύθυνση Επιστημών Φυτικής Παραγωγής και Περιβάλλοντος

   Ειδική Βελτίωση Φυτών

Κατασκευαστής ιστοσελίδας: Γεώργιος Μπρούφας © 2016, SPSEA

Νέες-Εναλλακτικές Καλλιέργειες

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εχθρών των Φυτών

Φυσιολογία Καρποφόρων Δένδρων

Ρύπανση Αγροοικοσυστημάτων 

Αλληλεπιδράσεις Εντόμων-Φυτών

Βιοτεχνολογία Φυτών

Φυσιολογία Απόδοσης Καλλιεργειών