Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργία» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.Α’/16-8-2008).

Αντικείμενο- Σκοπός

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ανταποκρινόμενο στις επιτακτικές ανάγκες που επιβάλλει η πορεία της Ελλάδας προς το μέλλον, δημιουργεί και οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), το οποίο στοχεύει στις σύγχρονες ανάγκες του τόπου. Θεωρώντας ότι η λειτουργία Π.Μ.Σ στα Πανεπιστήμια της χώρας είναι σημαντική προκειμένου να γίνουν και να διατηρηθούν ανταγωνιστικές οι Ελληνικές επιχειρήσεις και κατ΄ επέκταση η Ελληνική οικονομία, το παρόν Π.Μ.Σ. επιδιώκει την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στα συναφή με το αντικείμενό του γνωστικά πεδία της σύγχρονης Γεωπονικής επιστήμης με έμφαση στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, την έρευνα και την καινοτομία, ώστε να εμπλουτιστεί το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στον ευρύτερο χώρο της Γεωργίας με στελέχη ικανά να ηγηθούν ομάδων πρωτοπορίας εξειδικευμένης γνώσης στον κρίσιμο αυτό τομέα για την ανάπτυξη της χώρας. Στόχο του Π.Μ.Σ. αποτελεί ιδιαίτερα η υποστήριξη της βιώσιμης Γεωργίας μέσα από την ολοκληρωμένη διαχείριση της γεωργίας ως αναπτυξιακό παράγοντα από στελέχη υψηλού επιπέδου.

Προς την κατεύθυνση αυτή, το Π.Μ.Σ. «Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργία» του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης αποσκοπεί τόσο στην προαγωγή της παιδείας των μεταπτυχιακών φοιτητών στη Γεωπονική επιστήμη, όσο και στην ανάπτυξη της αντίστοιχης ειδικής επιστημονικής έρευνας. Το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. αποβλέπει πρωτίστως στην εμβάθυνση και τη μεγαλύτερη δυνατή εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στις βασικές και επιμέρους κατευθύνσεις της Γεωπονικής Επιστήμης και στην προπαρασκευή τους για τη συγγραφή μεταπτυχιακής διατριβής.

 Αντικείμενο του ΠΜΣ 

Οικονομικής των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής Τροφίμων

Επιστημών Φυτών και Περιβάλλοντος

ΦΕΚ

Κατασκευαστής ιστοσελίδας: Γεώργιος Μπρούφας © 2016, SPSEA