Συντονιστής: Ε. Ράπτου

Τύπος: Υποχρεωτικό

Εξάμηνο: 1ο

ECTS: 7.5

Διδάσκοντες: Χ. Καρελάκης, Έ. Ράπτου.

 

Αντικείμενο Μαθήματος

Διαδικασία και στρατηγική Μάρκετινγκ – Δημιουργία πελατειακών σχέσεων. Ανάλυση του περιβάλλοντος μάρκετινγκ – Στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές τον τρόπο διεξαγωγής μίας επιστημονικής έρευνας, καθώς και τις ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή της. Με αυτόν τον τρόπο θα αποκτήσουν μια συνολική και ολοκληρωμένη εικόνα του σχεδιασμού μιας έρευνας, της μεθοδολογίας και των τεχνικών, της μορφής και της παρουσίασης καθώς και της διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων από την χρήση συχνά εφαρμοζόμενων στατιστικών μεθοδολογιών .

Μαθήματα 

Κατεύθυνση Οικονομικής των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

   Μέθοδοι και Εφαρμογές Επιχειρηματικής Έρευνας

Κατασκευαστής ιστοσελίδας: Γεώργιος Μπρούφας © 2016, SPSEA

Μάρκετινγκ

Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας

Διεθνές Εμπόριο και Πολιτική

Θέματα Μικροοικονομικής Θεωρίας: Λειτουργία Αγορών και Οικονομική Επιχειρήσεων Τροφίμων

Ειδικά Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τροφίμων

Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων και Ύδατος