Συντονιστής: Ε. Μπεζιρτζόγλου

Τύπος: Υποχρεωτικό

Εξάμηνο: 2ο 

ECTS: 7.5

Διδάσκοντες: Ε. Μπεζιρτζόγλου,  προσκεκλημένοι ομιλητές.

 

Αντικείμενο Μαθήματος

Στο μάθημα παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της μικροβιολογικής υγιεινής στο βιομηχανικό χώρο ,καθώς και στοιχεία των αρμοδίων αρχών που εποπτεύουν όλο το εύρος των διαδικασιών ελέγχου. Τέλος, αναπτύσσονται τα κριτήρια ποιότητας για την μικροβιολογική αποδοχή των προϊόντων στη βιομηχανία και προτείνονται μέτρα ,τρόποι ελέγχου και διορθωτικές επιβαλλόμενες διαδικασίες σε περίπτωση διαρροής του συστήματος

 

Μαθήματα 

Κατεύθυνση Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής Τροφίμων

   Βιομηχανική Υγιεινή

Κατασκευαστής ιστοσελίδας: Γεώργιος Μπρούφας © 2016, SPSEA

Ειδικά κεφάλαια βιοτεχνολογίας τροφίμων

Βιομηχανική Υγιεινή

Ειδικά θέματα διατροφής

Χημεία φυσικών προϊόντων και εφαρμογές

Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων και Ύδατος

Βιοτεχνολογία Φυτών