Συντονιστής: Ε. Ζαφειρίου

Τύπος: Υποχρεωτικό

Εξάμηνο: 2ο 

ECTS: 7.5

Διδάσκοντες: Ε. Ζαφειρίου, Κ. Γαλανόπουλος / προσκεκλημένοι ομιλητές

 

Αντικείμενο Μαθήματος

Στα πλαίσια του μαθήματος θα αναλυθούν βασικά στοιχεία του μάνατζμεντ ως μέσου για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων τροφίμων, μεταξύ των οποίων θα περιλαμβάνονται ο ρόλος των διοικητικών στελεχών, το μίκρο- και μάκρο–περιβάλλον εντός του οποίου λειτουργούν οι επιχειρήσεις, η οργανωσιακή δομή και ο ρόλος αυτής στην αποτελεσματικότητα της χρήσης των πόρων της επιχείρησης, ενώ επιπλέον αναλύονται ο ρόλος του οργανωσιακού περιβάλλοντος, η διαδικασία της λήψης των αποφάσεων σε μία επιχείρηση, καθώς και τα εμπόδια στην αποτελεσματική λήψη αυτών. Στην συνέχεια θα αναλυθούν ζητήματα της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, όπως οι επιλογές των εργαζομένων και τεχνικές ενίσχυσης της εργασιακής αποτελεσματικότητας, η διαδικασία της επικοινωνίας της επιχείρησης με το δυνητικό πελατολόγιο και ο ρόλος των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της αγοράς στην οποία απευθύνονται, οι θεωρίες της ηγεσίας. Θα υπάρχουν εξειδικευμένες ενότητες σε θέματα όπως η έννοια του διεθνούς μάνατζμεντ, ο ρόλος της παγκοσμιοποίησης και η έννοια των πολυεθνικών επιχειρήσεων με ιδιαίτερη έμφαση στα τρόφιμα. Επιπλέον, θα αναλυθεί η διαδικασία ελέγχου του μάνατζμεντ ως προς την αποτελεσματικότητα του και θα συζητηθεί η αναδιαμόρφωση των ακολουθούμενων στρατηγικών με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης. Αναλύονται επίσης βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες που περιγράφουν την απόδοση μιας επιχείρησης και η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην τιμολογιακή πολιτική των επιχειρήσεων τροφίμων ενώ αναλύονται και το ζήτημα της διάκρισης των τιμών. Τέλος, γίνεται συνοπτική παρουσίαση της θεωρίας για τη διαχείριση των αποθεμάτων και επισημαίνονται οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει ο κλάδος των τροφίμων.

 

Μαθήματα 

Κατεύθυνση Οικονομικής των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

   Ειδικά Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τροφίμων

Κατασκευαστής ιστοσελίδας: Γεώργιος Μπρούφας © 2016, SPSEA

Μάρκετινγκ

Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας

Διεθνές Εμπόριο και Πολιτική

Θέματα Μικροοικονομικής Θεωρίας: Λειτουργία Αγορών και Οικονομική Επιχειρήσεων Τροφίμων

Ειδικά Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τροφίμων

Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων και Ύδατος