Συντονιστής: Ε. Ράπτου

Τύπος: Υποχρεωτικό

Εξάμηνο: 1ο

ECTS: 7.5

Διδάσκοντες: Έ. Ράπτου, προσκεκλημένοι ομιλητές.

 

Αντικείμενο Μαθήματος

Διαδικασία και στρατηγική Μάρκετινγκ – Δημιουργία πελατειακών σχέσεων. Ανάλυση του περιβάλλοντος μάρκετινγκ – Μικροπεριβάλλον και μακροπεριβάλλον εταιρείας. Πληροφορίες μάρκετινγκ – Αξιολόγηση αναγκών – Δημιουργία αξίας πελάτη. Αξιολόγηση και στόχευση τμημάτων αγοράς - πελατο-κεντρική στρατηγική μάρκετινγκ. Μάρκα – Επωνυμία εταιρείας – Ανάπτυξη ισχυρής μάρκας. Τιμολόγηση προϊόντος/υπηρεσίας και στρατηγική τιμολόγησης. Ανάπτυξη νέου προϊόντος/υπηρεσίας – Διαδικασία – Διοίκηση – Στρατηγικές ανάπτυξης. Κανάλια μάρκετινγκ – Οργάνωση και σχεδιασμός καναλιού – Συστήματα κάθετου και οριζοντίου μάρκετινγκ. Αγοραστική συμπεριφορά επιχειρήσεων. Διαφήμιση και δημόσιες σχέσεις. Προσωπικές πωλήσεις – ρόλος, στρατηγικός σχεδιασμός προσωπικών πωλήσεων. Άμεσο μάρκετινγκ – Ηλεκτρονικό εμπόριο. Κοινωνική ευθύνη του μάρκετινγκ – Κινήματα πολιτών – Επιχειρηματικές/εταιρικές δράσεις .

Μαθήματα 

Κατεύθυνση Οικονομικής των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

   Μάρκετινγκ

Κατασκευαστής ιστοσελίδας: Γεώργιος Μπρούφας © 2016, SPSEA

Μάρκετινγκ

Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας

Διεθνές Εμπόριο και Πολιτική

Θέματα Μικροοικονομικής Θεωρίας: Λειτουργία Αγορών και Οικονομική Επιχειρήσεων Τροφίμων

Ειδικά Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τροφίμων

Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων και Ύδατος