Συντονιστής : Ε. Σιναπίδου

Τύπος: Επιλογής / Υποχρεωτικό

Εξάμηνο: 20

ECTS: 7.5

Διδάσκοντες: Ε. Σιναπίδου

 

Αντικείμενο Μαθήματος

Το παρόν μάθημα εισάγει θέματα και τεχνικές γενετικής και γενωμικής που χρησιμοποιούνται για τη διερεύνηση, κατανόηση και αξιοποίηση γνωρισμάτων που σχετίζονται με την αντοχή των φυτών σε καταπονήσεις, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας παραγόμενων από αυτά προϊόντων. Η προσέγγιση των παραπάνω ζητημάτων γίνεται μέσω της κάλυψης θεμάτων που σχετίζονται με: αλληλεπιδράσεις φυτών – μικροοργανισμών σε γενετικό και μοριακό επίπεδο, μονοπάτια σήμανσης βιολογικών διεργασιών, μηχανισμούς βιοποικιλότητας, στρατηγικές και εργαλεία χειρισμού του DNA, ομικές τεχνολογίες και βασικές αρχές βιοπληροφορικής .

Μαθήματα 

Κατεύθυνση Επιστημών Φυτικής Παραγωγής και Περιβάλλοντος

   Βιοτεχνολογία Φυτών

Κατασκευαστής ιστοσελίδας: Γεώργιος Μπρούφας © 2016, SPSEA

Νέες-Εναλλακτικές Καλλιέργειες

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εχθρών των Φυτών

Φυσιολογία Καρποφόρων Δένδρων

Ρύπανση Αγροοικοσυστημάτων 

Αλληλεπιδράσεις Εντόμων-Φυτών

Βιοτεχνολογία Φυτών

Φυσιολογία Απόδοσης Καλλιεργειών