Συντονιστής: Μ. Παππά
Τύπος: Επιλογής

Εξάμηνο: 2ο

ECTS: 7.5

Διδάσκοντες: Μ. Παππά, Γ. Μπρούφας

 

Αντικείμενο του Μαθήματος

Το μάθημα καλύπτει θέματα οικολογίας και εξέλιξης των αλληλεπιδράσεων εντόμων-φυτών. Ειδικότερα, εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους τα φυτά αναγνωρίζουν τα έντομα και αμύνονται εναντίον τους δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους μηχανισμούς αντοχής των φυτών στα φυτοφάγα έντομα. Επιπλέον, μελετώνται οι τρόποι με τους οποίους τα ωφέλιμα έντομα (επικονιαστές, φυσικοί εχθροί φυτοφάγων εντόμων) προσελκύονται στα φυτά. Αναλύονται οι οικολογικές και εξελικτικές προεκτάσεις της συνεξέλιξης εντόμων-φυτών μέσω της παρουσίασης σημαντικών περιπτώσεων μελέτης (case studies). Οι οικολογικές επιδράσεις των αλληλεπιδράσεων εντόμων-φυτών μελετώνται σε επίπεδο οργανισμού και κοινότητας. Τέλος, γίνεται αναφορά στις πρακτικές προεκτάσεις μελετών σχετικών με τις αλληλεπιδράσεις εντόμων-φυτών στη φυτοπροστασία.

 

Μαθήματα 

Κατεύθυνση Επιστημών Φυτικής Παραγωγής και Περιβάλλοντος

   Αλληλεπιδράσεις Εντόμων-Φυτών

Κατασκευαστής ιστοσελίδας: Γεώργιος Μπρούφας © 2016, SPSEA

Νέες-Εναλλακτικές Καλλιέργειες

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εχθρών των Φυτών

Φυσιολογία Καρποφόρων Δένδρων

Ρύπανση Αγροοικοσυστημάτων 

Αλληλεπιδράσεις Εντόμων-Φυτών

Βιοτεχνολογία Φυτών

Φυσιολογία Απόδοσης Καλλιεργειών