Συντονιστής: Σ. Κουτρούμπας

Τύπος: Υποχρεωτικό

Εξάμηνο: 1ο

ECTS: 7.5

Διδάσκοντες: Σ. Κουτρούμπας, Χ. Δαμαλάς

 

Αντικείμενο Μαθήματος

Ορισμοί, εισαγωγή στις νέες-εναλλακτικές καλλιέργειες. Οι διεθνείς τάσεις και η κατάσταση στην Ελλάδα. Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη και κατανομή των καλλιεργειών (κλίμα, έδαφος, βιοτικοί παράγοντες). Οι οικολογικές συνθήκες της Ελλάδας. Οι απαιτήσεις των καλλιεργειών σε περιβάλλον. Νέα είδη φυτών μεγάλης καλλιέργειας με ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Ταξινόμηση, βοτανικά γνωρίσματα, βιολογικός κύκλος, συνήθεις τεχνικές καλλιέργειας. Προοπτικές εμπορικής αξιοποίησης των εναλλακτικών καλλιεργειών. Κόστος παραγωγής και ακαθάριστο εισόδημα.

 

 

  Νέες-Εναλλακτικές Καλλιέργειες

Μαθήματα 

Κατεύθυνση Επιστημών Φυτικής Παραγωγής και Περιβάλλοντος

Κατασκευαστής ιστοσελίδας: Γεώργιος Μπρούφας © 2016, SPSEA

Νέες-Εναλλακτικές Καλλιέργειες

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εχθρών των Φυτών

Φυσιολογία Καρποφόρων Δένδρων

Ρύπανση Αγροοικοσυστημάτων 

Αλληλεπιδράσεις Εντόμων-Φυτών

Βιοτεχνολογία Φυτών

Φυσιολογία Απόδοσης Καλλιεργειών