Το ΠΜΣ του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης περιλαμβάνει 3 κατευθύνσεις:

Επιστημών Φυτών και Περιβάλλοντος

Οικονομικής των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής Τροφίμων

 

Με βάση τα αποτελέσματα αξιολόγησης της Επιτροπής Επιλογής, οι φοιτητές κατά την εγγραφή τους κατανέμονται στις κατευθύνσεις. Η τοποθέτηση είναι οριστική και οι Μ.Φ. δεν μπορούν να αλλάξουν κατεύθυνση στη διάρκεια των σπουδών τους

Τα προσφερόμενα στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά, και σε κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα. Κάθε μάθημα, υποχρεωτικό ή κατ’ επιλογή υποχρεωτικό, διδάσκεται τρεις ώρες εβδομαδιαίως και περιλαμβάνει συνολικά δεκατρείς (13) διαλέξεις. Μέρος κάθε μαθήματος μπορεί να διδάσκεται υπό μορφή εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.

Παράλληλα με την παρακολούθηση των μαθημάτων, ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής αναλαμβάνει την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης. Η εργασία έχει ερευνητικό χαρακτήρα και αφορά αποκλειστικά αντικείμενο που εντάσσεται στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο της κατεύθυνσης που παρακολουθεί ο φοιτητής

Η διαδικασία ανάθεσης του θέματος της Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης περιγράφεται αναλυτικά σε σχετικό εδάφιο του κανονισμού.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ανέρχονται σε 75 (Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης 30 ECTS / παρακολούθηση μαθημάτων 45 ECTS ).

 Οργάνωση Σπουδών 

Οικονομικής των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής Τροφίμων

Επιστημών Φυτών και Περιβάλλοντος

ΦΕΚ

Κατασκευαστής ιστοσελίδας: Γεώργιος Μπρούφας © 2016, SPSEA