Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Γεωπονικών και Δασολογικών Σχολών, πτυχιούχοι των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Σχολών Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής του Π.Μ.Σ. έχουν και τελειόφοιτοι που έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους και υπολείπεται μόνο η ορκωμοσία τους, με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης, πριν την ημερομηνία αξιολόγησης των σχετικών αιτήσεων. Στην περίπτωση που επιλεγούν από την Ε.Ε. μεταξύ των επιτυχόντων θα πρέπει έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφών να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. το αντίγραφο πτυχίου τους. Σε διαφορετική περίπτωση το δικαίωμα εγγραφής χάνεται.

 Σε ποιους απευθύνεται

Οικονομικής των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής Τροφίμων

Επιστημών Φυτών και Περιβάλλοντος

ΦΕΚ

Κατασκευαστής ιστοσελίδας: Γεώργιος Μπρούφας © 2016, SPSEA