Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος συγκροτείται η Επιτροπή Επιλογής υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών (Μ.Φ.). Το έργο της Επιτροπής Επιλογής αφορά στην επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. και στην κατανομή τους στις αντίστοιχες κατευθύνσεις.

Για την αξιολόγηση και επιλογή των υποψήφιων Μ.Φ. από την Επιτροπή Επιλογής συνυπολογίζονται τα ακόλουθα:

· Ο γενικός βαθμός του πτυχίου με συντελεστή βαρύτητας 0,3

· Η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. με συντελεστή βαρύτητας 0,3

· Ο βαθμός της πτυχιακής διατριβής, εφόσον το θέμα της εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. με συντελεστή βαρύτητας 0,1

· Η ενδεχόμενη ερευνητική δραστηριότητα, όπως και τυχόν δημοσιεύσεις επί του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. με συντελεστή βαρύτητας 0,2

· Η συνέντευξη των υποψηφίων με συντελεστή βαρύτητας 0,1

Κριτήρια Επιλογής

Οικονομικής των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής Τροφίμων

Επιστημών Φυτών και Περιβάλλοντος

ΦΕΚ

Κατασκευαστής ιστοσελίδας: Γεώργιος Μπρούφας © 2016, SPSEA