Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων τα παρακάτω δικαιολογητικά:

· Αίτηση συμμετοχής

· Αντίγραφο πτυχίου

· Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας

· Βιογραφικό σημείωμα

· Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές

 

Στο έντυπο της αίτησης, οι υποψήφιοι θα αναφέρουν με σειρά προτεραιότητας τις κατευθύνσεις στις οποίες θα ήθελαν να εγγραφούν.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν συμπληρωματικά και όποια άλλα πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία θεωρούν ότι ενισχύουν την αίτησή τους.

Αίτηση

Οικονομικής των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής Τροφίμων

Επιστημών Φυτών και Περιβάλλοντος

ΦΕΚ

Κατασκευαστής ιστοσελίδας: Γεώργιος Μπρούφας © 2016, SPSEA